Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmtillgångar
            Malmbehandling
            Uppfordring
            Vid nedläggn.
            Bispberg idag
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - fakta
Vidare till Bispberg idag
Åter till Uppfordring
Förhållanden vid nedläggningen 1967 - Vasaschaktet och Betzbergsområdets djupmalmer


I Vasaschaktet bestod stegvägen av konventionella trästegar med träbroar. Rörledningar och elkablar kvarlämnades i schaktet. I den förkastningszon som schaktet passerar under 420 m-nivån är schaktet intimrat. Berghållfastheten i schaktet var i övrigt vid nedläggningen god.

Den ca 1,5 km långa raka orten åt V till malmerna på 520 - 510 m nivå har arean 2,5 x 2,5 m. Då orten drevs uppträdde smällberg inom ett område som börjar ca 1 300 m från Vasa-schaktet. Orten inbyggdes här med trä som år 1966 byttes mot fastbultat nät. Oimpregnerat trä förstördes mycket snabbt på djupnivåerna i gruvan.

Orten i malmen på 510 m åt NO från "långorten" blev vid nedläggningen till stora delar oframkomlig p.g.a. mycket trasigt berg. Åt SV var berghållfastheten mycket bättre. Malmbrytning från 510 m-nivån och uppåt skedde i två magasin och ett skivbrytningsparti. Magasin 1/510B i SV, magasin 2/510B åt NO och skivbrytning längst åt NO. Magasin 1 hade vanliga handtappar på 510 m-nivån, mag. 2 hade magasinstapparna ovan 510 på en mellannivå där tappning och handtransport i vagn till störtschakt ned till 510 m-nivån skedde. Skivbrytningen i NO och i en del av magasin 2 skedde upp till den stora förkastningsskölen. Längre åt SV var malmen betydligt sämre varför brytningen avslutades innan skölen nåddes.

Malmen i magasin 1 höll magnetit, oftast mycket finkornig och övergående i impregnerad leptit. I magasin 2 och skivbrytningen erhölls betydligt bättre malm, i det bredaste partiet grovkristallin magnetit i finkornigare blodsten. De sista 20 m åt NO i magasin 2 bröts med horisontell långhålsborrning p.g.a. trasigt berg, vilket också var orsaken till att skivbrytning tillgreps. Pelarna mellan brytningsrummen har skjutits ned, liksom div. mellanbottnar.
Magasin 1 kan anses tomtappat medan i magasin 2 och dess fortsättning åt NO bör kvarligga ca 65 000 ton bruten malm av god kvalitet. Den brutna malmen innehåller en del virke från ortstämplingar och tappar. Strax före nedläggningsbeslutet hade förberedelser för utlastning av denna malm företagits. Några tvärorter från långorten avsedda för tvärlastning finns drivna. Genomslag i malmortstakent till den brutna malmen hann ej göras.
Vattentillrinningen på 510 m-nivån kom i allt väsentligt från förkastningsskölen, vilket störde skivbrytningen genom ständigt vattenflöde i raset.

Den ursprungliga ortförbindelsen till blindschaktet ned till 810 m gick via malmorten på 510 m-nivån. Förbindelsen blev så småningom alltmer osäker p.g.a. besvärliga inbyggnader och dålig hållfasthet, speciellt i malmen. En ny ortförbindelse drevs därför innan de sista bottnarna i mag. 2 sköts ner. Orten drevs i leptit utan några besvär med bergtryck el. dyl.

Berghållfastheten i blindschaktet var vid nedläggningen i stort sett mycket god. Inga omfattande förstärkningsarbeten behövdes utom bultning med expanderbult. Ingen vattentillrinning förekom i schaktet. Korta påhugg finns på var 50:e meter. Från början hade planerats bergbrytning på 560 m-nivån, varför en mindre bergficka för tunnfyllning sprängdes från denna nivå ut i schaktet. Någon brytning kom ej till stånd. På 660 m-nivån finns en vattenbassäng för ca 300 m³ i form av en förgjuten ort. Nedfällbara plåtluckor i schaktet för berglastning på denna nivå finns kvar i öppnat läge.

Ortdrivning och diamantborrning på de båda djupnivåerna kunde ske utan besvär med dåligt berg eller vatten. Vattentillrinningen var tämligen obetydlig på bägge nivåerna. Enda egentliga störningarna av dåligt berg förekom på 660 m-nivån i samband med diabasgångar på ett par ställen. Ortdrivningen och diamantborrningen avslutades i NO tidigare än planerat därför att fortsatt arbete skulle ha fordrat förstärkningsarbeten som ansågs för kostsamma och tidskrävande då nedläggningsbeslutet redan fattats.

I blindschaktet finns vertikal stegväg i järnkonstruktion, nivåbroar, rörledning och kablar kvar. Spellina och styrlinor släpptes vid demonteringen av spelet ned till schaktbotten. På nivåerna evakuerades all utrustning utom rälsen. Spårvidden på 510 m-nivån är 700 mm, på de djupare nivåerna 750 mm.