Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
            Kort historik
            Vid nedläggn.
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Furuberget

Furuberget, 500 meter nordost om laven över Vasaschaktet, tjänade som sidoschakt till Bispbergsgruvan. Driften i modern tid pågick mellan början av 1950-talet och 1964.

Idag finns inga byggnader kvar att se vid Furuberget – endast det spruckna betonglocket över schaktet och ett stängsel, tillsammans med fundamenten till den enkla laven, kvarstår som vägledning för den intresserade. Strax bredvid finns också grunden kvar till det som var spelhuset. Se bild Se bild

Se bild Se bild på gruvarbetare under jord i Furuberget

Via schaktet fanns förbindelse under jord med Vasaschaktet.

Resterna av schaktet vid Furuberget, Bispberg, juni 2005.       Foto: John Thoweman