Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmtillgångar
            Malmbehandling
            Uppfordring
            Vid nedläggn.
            Bispberg idag
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - fakta
Vidare till Malmtillgångar
Åter till Läge och Utmål


Geologi

(Begreppet "malm" avser i denna text som malmer betraktade mineraliseringar vid tiden gruvdrift bedrevs.)

Bispbergsfältet ligger i norra delen av det leptitstråk, som från Ludvikatrakten sträcker sig norrut över Ulfshyttan - Silvberg - Säter - Bispberg och spetsar ut ca 10 km nordost sistnämnda plats. Leptiten har vid Bispberg en bredd av 400 à 600 m och begränsas i nordväst av en urgranit och i sydost av en yngre sensvionisk granit, klackgraniten, vilken utgör bergarten i Bispbergs klack. Leptitstråket stryker inom området nordost - sydväst och stupar omkring 80° mot sydost. Det genomsättes av amfibolit- och diabasgångar. En förkastning strykande ostnordost - västsydväst och stupande omkring 50° mot nordnordväst genomsätter hela fältet.

I Betzberg- och Sophiagruvorna stryker och stupar malmformationen som leptiten och har en fältstupning av 70-80° mot nordost. Den innehåller i stort sett två malmparalleller mellanlagrade av leptit. I Sophiagruvan är malmerna i sydvästra delen veckade och påverkade av klackgraniten. Malmformationens längdusträckning är omkring 600 m. Sophiagruvans malmer går från bergytan under jordtäcket ned till omkring 230 m avvägning, där de syns bli klippta av en förkastning. Betzbergsmalmerna ligger under samma förkastning och har sin övre begränsning på omkring 440 m avvägning. Dessa malmers djupgående är ej känt, men genom diamantborrning har malmformationen konstaterats på ca 750 m avvägning. Enligt beräkningar baserade på magnetiska mätningar befinner sig den under polen på omkring 1100 meters avvägning. Inom malmformationen uppträder malmkropparna som långsträckta platta linser med större eller mindre mellanrum. Malmerna är av tydligt sedimentärt ursprung, dels primära kvartsrandiga blodstenar, dels omvandlade magnetiter med lägre kvartshalt. Inom malmgränserna förekommer, särskilt i Betzbergsmalmerna, ränder eller bankar av leptit.