Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmtillgångar
            Malmbehandling
            Uppfordring
            Vid nedläggn.
            Bispberg idag
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - fakta
Vidare till Vid nedläggningen
Åter till Malmbehandling
Uppfordring

Vasaschaktet, vars övre del avsänktes efter det stora raset i Storgruvan år 1889, har sin botten på 520 m avvägning. Schaktarean är 2,5 x 5,2 m, den övre delen större. Uppfordringen i schaktet skedde i form av dubbel uppfordring med vagnar i hissar. Gejderavståndet (trägejdrar) är 1,1 m.
Fortsatta djupundersökningar under 510 m-nivån skedde först med ett antal diamantborrhål nedåt från denna nivå. Borrningsresultatet föranledde fortsatta undersökningar från ett blindschakt till drygt 830 m avvägning och ortdrivningar på ca 660- och 810 m-nivåerna.

Blindschaktet betjänades av ett Sala 5,5 tons schaktsänkningsspel placerat ovan 510 m-nivån, där spelrum, linstig, utrymme för spelstyrare och tunntippningsanordning för tömning i två bergfickor sprängdes ut. En transformator på 3000/380 V fanns intill schaktet på 510 m-nivån.
Schaktet är runt med diametern 3,8 m. Ortdrivningsberget på 660m-nivån tippades i två bergstigar mynnande i en kort ort från schaktet 15 m längre ned. Vid bergkörning i schaktet från denna nivå fälldes plåtluckor över schaktet och tunnorna drogs på trallor till tapparna.
Berget från ortdrivningen på 810m-nivån tippades i två bergstigar mynnande i en kort ort ca 15 m längre ned. Stigmynningarna avstängdes med enkla tappanordningar med vilka berget tappades vidare till en gemensam bergficka. Från denna ficka fylldes bergtunnorna med en tunnfyllningsanordning tillverkad av Nyhammars Bruks AB och placerad vid schaktets botten.

Uppfordringsspelet för Vasaschaktet hade 1950 följande egenskaper:

Tillverkare: Holmens Bruk, ombyggt 1948 av Morgårdshammars Mek. Verkstad
Antal linkar: 2, varav 1 "lös-bart"
Dimensioner: fast - 1688 x 2000 mm, löst - 1688 x 1930 mm
Drivmotor: Elektr. 3-fas växelstr. 380 V, 70 hkr (52 kW), 725 varv
Kraftöverföring till linkar: kuggväxlar, utväxl.förh. 24:120 och 25:125
Största tillåtna belastning: linvikt 975, hiss 1150, bruttolast + vagn 1925 = 4075 kg
Största tillåtna spelhastighet: 2,6 m/s
Längsta uppfordringsväg: 425 m (förlängdes senare till 510 m)
Hissar tillv. urspr. av Norbergs Mek. Verkstad, vertikal trägejdring
Vikt standardvagn: 450 kg
Tillåtet antal personer: 9
Linkarskoppling: kugghjul och bultar
Bromsar: backbromsar med handspakar (försedd med säkerhetsbroms)
Djupvisare: visare med skruvar, drivna av kätting från mellanaxeln
Brytskivornas diameter: 1600 mm
Signalanordning: elektrisk, akustisk och optisk

Uppfordring bergmaterial 1961-1967 via Vasa, Furuberg- (t.o.m. 1964) och Broddgruve- (fr.o.m. 1962) schakten:

1961 78 332 ton
1962 81 711 ton
1963 55 751 ton
1964 55 078 ton
1965 49 738 ton
1966 52 442 ton
1967 8 989 ton
Tot. perioden 382 041 ton