Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet
Vidare till Uppfordring
Åter till Malmundersökningar


Malmtillgångar

De geologiska malmtillgångarna i Håksbergsfältet uppskattades till drygt 36 miljoner ton ned till 800 m nivå.

De största malmresurserna under 300 m nivå finns i Källbottenområdet samt i Ickorrbotten-Ivikenområdet.

Den största samlade malmkroppen inom Håksbergsfältet, Centralmalmen, har sitt utgående på 280 m nivå.

I förhållande till de geologiska tillgångarna var brytvärda, utvinningsbara malmer inom Håksbergsfältet betydligt mindre med avseende på kvantiteter. Detta beror på flera olika orsaker. För de norra delarna av fältet och området omkring Centralschaktet var närheten till järnvägen den främsta orsaken till att stora malmpartier måste kvarlämnas som stöd för utbrutna partier. Storleksordningen på den malm som måste lämnas kvar inom detta område var drygt 6,5 miljoner ton. Bland övriga brytningshinder kan nämnas schakt och lave i Ickorrbotten samt kvarsättande av pelare och band inom Ickorrbotten-Karl Anderssonområdet, vilket tillsammans utgör ett bortfall av 1,4 miljoner ton malm.