Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet


Läge

Håksbergs gruvor ligger i Ludvika kommun, Dalarnas län (f.d. Kopparbergs län), ca 5 km norr om Ludvika.

Håksbergsfältet ligger inom ett malmstråk som är 17 km långt och ca 500 m brett. Detta spänner över ett område från Finnäset som ligger söder om sjön Väsman och norrut, under Väsman mot NNO ända in i Norrbärke socken.

Håksbergs malmfält omfattar härav från Väsman räknat mot NNO Iviks-, Ickorrbotten-, Håksbergs- och Källbottenfälten en sträcka av ca 7 km.

Terrängen vid gruvfältet är ganska kuperad och medan gruvkartans nollpunkt ligger ca 230 m över havet ligger de närmaste sjöarna Väsman 155 m ö.h. och Hillen 137 m ö.h.


Utmål

Till Håksbergsfältet hörde sammanlagt 113 st utmål med en sammanlagd utmålsarea av 423,5242 hektar.

Trots att de äldsta brytningarna ägt rum inom Ivikenområdet är de äldsta kända utmålsläggningarna från 1784 inom området omkring Centralschaktet.

Förutom att mark löstes i anslutning till utmålen skedde detta också dels för det gamla sandmagasinet vid f.d. riksväg 60 (idag 50) och dels för det nya sandmagasinet väster om Centralschaktet.

Vidare till Geologi