Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet
Åter till Håksberg fakta
Åter till BrytningsmetoderLäget idag

Efter gruvans nedläggning 1979 har de flesta byggnader fått stå kvar. Gruvområdets karaktär har i stort bibehållits. Sedan pumpningen av gruvan upphörde 1981 har gruvan vattenfyllts upp till ett 30-tal meter under avvägningens nollnivå.

Samtliga gruvhål och dagöppningar inhägnades 1979 och 1980. Därefter har viss översyn av staket och avspärrningar skett.

Enligt beskrivningen till slutkartan bedöms inga områden med omedelbar rasrisk finnas. Dock är några större områden avspärrade, främst mellan gamla schaktet i Ickorrbotten och Mellanschaktet och kring dagöppningen vid Centralschaktet, då dessa ej bedömts som helt säkra ur rassynpunkt.

Anrikningsverket har till största delen tömts på anrikningsutrustningen och används idag av en blästerfirma. Fasaderna är slitna och i relativt dåligt skick. Utfraktbanan brann tyvärr ned under slutet på 1990-talet och kvar idag står endast pelarna.

Den f.d. kvarnhallen vid mellanlagret, "Blå hallen", har använts bl.a. för lagring av returpapper och som transformatorverkstad. Byggnaderna är relativt gott skick.

Gruvstugan innehåller idag bl.a. Länsarkivet i Dalarnas län.

Gruvlaven ägs och används av Ford Granada-klubbens Ludvikaavdelning, främst som verkstad och förråd. Lavens fasader är relativt gott skick, mycket tack vare den plåtbeklädnad som sedan länge täcker fasadytorna.

Maskinhuset är tömt på innehåll och ägs av en privatperson. Byggnaden är i ett medelgott skick.

Det f.d. gruvkontoret var till salu i början av 2000-talet och tjänade då som företagshotell.

Många av flerfamiljshusen i Håksberg har rivits i omgångar sedan gruvans nedläggning.

Sammantaget är Håksbergsgruvan en förhållandevis välbevarad gruvmiljö, delvis för att de flesta byggnaderna finns kvar, men också för att området har fått behålla sin industriella karaktär.