Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet
Vidare till Malmundersökningar
Åter till Läge och Utmål


Geologi

Malmerna i Håksberg tillhör den mellansvenska leptitformationen, är kvarts- och skarnbandade fosforlåga järnmalmer av sedimentärt ursprung.

Malmineralen består till övervägande del av magnetit och hämatit. Sidoberget består av alkalirika leptiter med stort inslag av såväl natrium som kalium.

Malmkropparna som förekommer i upp till fyra malmparalleller är långsträckta med en varierande längd mellan 50 och 800 m och en malmbredd varierande mellan 5 och 35 m. Genomsnittsbredden är 9 à 10 m. Sidostupningen är 60° till 70° och malmernas genomsnittliga Fe-halt uppgår till ca 36%.

Malmerna och sidoberget genomsätts på sina ställen av pegmatiter och diabaser.

Hela malmfältet har varit utsatt för kraftig veckning. Detta har medfört att de ursprungliga horisontella malmlagren rests till brantstående med en sidostupning av 60° eller mer. I många fall har dessutom de enskilda malmkropparna veckats och slitits sönder.

Veckningarna har ofta medfört en koncentration av malm-mineral. Det är vanligen dessa sekundärt anrikade malmer som varit föremål för brytning.

Sönderstyckning av malmerna försvårade emellertid brytning och tillredning.

Som ett exempel på dessa svårigheter kan nämnas att malmarean på 300 m nivå som uppgår till 36 350 m² är fördelad på 28 malmkroppar med en medelarea av 1 310 m².

Vid veckningen har ibland leptiterna på grund av den tektoniska påverkan omvandlats till glimmerrika och glimmerskiffriga bergarter med en ofta utpräglad stänglighet, av vilken det framgår att malmerna har en brant fälststupning åt söder.

Håksbergsfältets malmer bygger tillsammans upp ett malmstråk som sträcker sig från Iviken vid sjön Väsman i söder till Källbotten i norr med malmkropparna orienterade i nord-sydlig riktning.

Längden av Håksbergsfältet är ca 7 000 m räknat från Iviken till Källbotten.

Malmstråket har sin fortsättning i söder under Väsman och på Finnäset samt i norr mot och förbi Gräsberg upp mot Svarthyttan och Tyskgruvan.