Dannemora

      Historik
      Fakta
            Ägarförhållanden
            Geologi
            Brytning
            Uppfordring
            Infrastruktur
            Anrikning
            Lagring/utlastning
            Personalförh.
            Dannemora idag
      Bilder
      Under jord


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Dannemora

Lagring och utlastning

De erhållna malmprodukterna gick via transportband till malmupplaget medan makadam transporterades ut med bil eller truck. Den fina sanden pumpades jämte vatten till ett sandmagasin i norra delen av fältet, sedan den grövre sanden avskiljts med cyklon. Grovsanden utnyttjades för att fylla ett utbrutet rum i gruvan.

I Dannemora var normal lagringskapacitet ca 200 kton malm. I Hargshamn, dit transporten utfördes av SJ per järnväg, kunde ytterligare ca 75 kton lagras. Huvudparten av malmen förbrukades de sista åren inom landet. Leveranser till Oxelösund skedde direkt per järnväg men kunde också ske sjövägen via Hargshamn.

Under 50- och 60-talen utgjordes merparten av malmförsäljningen av exportleveranser. Under senare år skedde den huvudsakliga exporten till Finland, men skeppningar till England och Tyskland förekom också.

Mottagnings-, lagrings- och utlastningsanläggningarna i Hargshamn inkl. malmkaj ägdes av Dannemora Gruvor. Malmhamnen som sådan ägdes av SJ men utarrenderades till gruvan. Största tillåtna djupgående i farleden in till Hargshamn var 10,4 m, vilket medgav fartygslaster av maximalt 30 kton.