Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
            Kort historik
            Vid nedläggn.
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Furuberget

Lite fakta kring Furuberget redovisade i samband med nedläggningen av gruvdriften i BispbergBrytningen avslutades år 1964 sedan alla påträffade malmer av brytbar storlek tagits ut. Från Vasaschaktet finns ortförbindelse till Furuberget på 185 m avvägning. Schaktet i Furuberget har sin botten på 135 m avvägning. Mellan 185 och 135 m avvägning finns en stig med stegväg. Vattentillrinningen i Furuberget utgjordes huvudsakligen av ytvatten i måttlig mängd. Ingen pumpning skedde i Furuberget. Vattnet uppfordrades i Vasaschaktet dit det kom via 185 m-orten.

Uppfordringen i Furuberget skedde med frihängande tunna. Schaktarean är 2 x 3 m. En konventionell stegväg med träbroar var 5:e meter finns i schaktet. Rörledningarna i schaktet är delvis kvarlämnade. Kraftig korrosion på ledningarna under 45 m-nivån förekom p.g.a. surt vatten från den s.k. Forsbackamalmen. All materiel under jord är upptagen utom en del räls i orter. Byggnaderna ovan jord är rivna. Schaktets trätäckning är övergjuten med ca 1 dm betong med enkel armering. Lyftögla är ingjuten i betonglocket. (Detta lock hade i juni 2005 spruckit mitt itu.)


Källa:"Anteckningar i samband med nedläggningen av Bispberg AB:s gruvor 1967", ur Bispbergs ABs arkiv, länsarkivet i Håksberg.