Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan
            Kort historik
            Vid nedläggn.


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Broddgruvan

Lite fakta kring Broddgruvan redovisade i samband med nedläggningen av gruvdriften i BispbergUndersökningsschaktet är cirkulärt med diametern 5 m. Nivåpåhugg finns på 60 m djup under marknivån och därefter på var 50:e meter t.o.m. 210 m där undersökningsarbetet utfördes.
Schaktets totala djup är 240 m. Schaktsänkningen som startades i december 1962 gick till 60 m djup i frisk granit med därefter uppträdde en vittringszon som medförde stora besvärligheter. Betonggjutning och sprutning tillgreps för att lösa problemen. Från ca 100 m djup går schaktet åter i helt berg. I samband med vittringszonen uppträdde håligheter som innehöll dels kvartskristaller av olika storlek, dels kalkspatkristaller. Bergbeck förekom i stor mängd i det vittrade berget. Förutom betongförstärkningen utförds bergförstärkning med bergbult. Ovan 60 m-nivån användes expanderbult och därunder mest ingjuten kamjärnsbult.

Orterna på 210 m djup har dimensionen 2,6 x 2,7 m. Berget hade vid nedläggningen god hållfasthet. Berget från ortdrivningen tippades i två korta störtschakt som mynnade i en gemensam ficka på liknande sätt som på lägsta nivån i Bispberg. Tunnfyllningsanordningen manövrerades på slutet av spelstyraren som var placerad i laven. Uppfordringen skedde i lingejdrad tunna.

På ca 225 m djup finns en vattenbassäng utsprängd. Vattentillrinningen är liten men var besvärande under sänkningsarbetet då den huvudsakligen kom från vittringszonen i schaktet. På undersökningsnivån var tillrinningen obetydlig trots att orterna till stor del finns under Gruvsjön.

I schaktet finns vertikal stegväg, rör, kablar, schaktgrindar etc kvar. Styrlinorna är nedsläppta till schaktets botten. I övrigt är gruvan evakuerad så när som på en del räls med spårvidden 750 mm.

Schaktet är täckt med 3" plank lagd på järnbalk. Ovanpå planken gjöts ca 1 dm tjock betong i vars mitt finns en lucka som med hjälp av ingjutna öglor avseddes kunna lyftas upp.


Källa:"Anteckningar i samband med nedläggningen av Bispberg AB:s gruvor 1967", ur Bispbergs ABs arkiv, länsarkivet i Håksberg.