Guldsmedshyttans silvergruvor

     Inledning

     Källmaterial

     Historik — de äldre      uppgifterna

     Guldsmedshyttans      silvergruva under      1800-talet

     Sammanfattning

     Nothänvisningar

     Källor och litteratur


     Situationskarta      över Guldsmeds-
     hytte silvergruve-
     fält 1992Översikt
över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Guldmedshyttans silvergruvor - av Lars Arvidsson och John Tarkkanen
 Källor och litteratur

Otryckta källor

Lindesbergs museums arkiv

Stråssa-arkivet:

Protokoll från utmålsläggningen 29 Aug. 1843, Bergmästarembetet

Avskrift av protokoll från utmålsläggningen 30Juli 1849, Bergmästarembetet

Guldsmedshyttearkivet:

Relationsbok över Elzviks Silfververk och Guldsmedshytte Silfververks bolag

Mutsedelsförteckning för Guldsmedshytte silfververk

Domutslag i Kungl. Maj:ts Högsta domstol 18 Nov. 1847

Kungl. Maj:ts nådiga resolution 29 Okt. 1846 ang. Elzviks överklagande

Protokoll från bolagsstämmor vid Guldsmedshytte Silfververks bolag 1849-1869

Protokoll från gruvstämmor vid Johannisbergs Silfvermalmsgrufva 1850-1857

Brev från Inspektor Arpi 27 Maj 1850

Brev från Inspektor Arpi 22 Okt. 1855


Landsarkivet i Uppsala

Kapsel F IV b:5, Handlingar ang. Larsbo Silverhytta

Kapsel F IV b:9, Bergskollegii utslag eng. silfverprofhytta 5 Feb. 1844

Kapsel F IV b:9, Handlingar ang. privilegium för silververk i Guldsmedshyttan
18 Okt. 1847


Litteratur

Berglund, Chr. Henr, Försök till beskrifning öfver Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager, Örebro, 1860

Blomberg, David, Bergsmän och Borgare, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1936

Christersson, Bror, Malm nr 1, Om Elzviks silfververk, 1958

Klingneus, Sören, Tidskriften Engelbrekt nr. 4, Mycket slit och föga profit - om Glanshammars silverbruk för 400 år sedan, 1987

Mozelius, Försök till beskrifning öfwer Nora och Lindes bergslagers fögderi uti Örebro höfdingadöme, Örebro 1791

Sahlin, Carl, Med hammare och fackla XII, Brukspatron Erik Elzvik och hans malmupptäckter, Stockholm, 1942

Santesson, Birger, Beskrifning till karta öfver berggrunden inom de malmförande trakterna i norra delen af Örebro län, S.G.U. Ser Bb nr. 4, Stockholm, 1889

Tegengren, f.R. m.fl, Sveriges ädlare malmer och bergverk, S.G.U. Ser. Ca nr. 17, Stockholm: P.A. Nordstedt & söner, 1924

Tham, Wilhelm, Lindesberg och Nora genom tiderna, förra delen (I), Lindesberg: Oriel Blomberg, 1943

Tham, Wilhelm, Lindesberg och Nora genom tiderna, senare delen (II), Lindesberg: Oriel Blomberg, 1949