Stripa

      Historik
      Läget idag
      Bilder


Översikt över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Klicka på bilden för att se hur det ser ut i anrikningsverket!
Klicka på bilden för att se hur det ser ut i anrikningsverket!
Stripa Mine Service
Efter att gruvdriften lades ned övertog Stripa Mine Service, ett företag i Ragnsellskoncernen, den del av gruvan som anknyter till schakt och uppfordring. Under 1990-talet har företaget arbetat med möjligheter till deponering av miljöfarligt avfall, främst kvicksilver. I dagsläget avvaktas beslut från myndigheter och verksamheten har f.n. en mindre omfattning. Gruvlaven och vissa därtill hörande byggnader ägs idag av Stripa Mine Service AB.

Stripa - läget idag

Sedan gruvdriften under jord upphörde 1977 har verksamhet fortgått i Stripa i flera former:

Forskningsgruva
Under 1980-talet användes gruvan som forskningsgruva. Från och med 1991 avslutades underjordsverksamheten och gruvan började vattenfyllas.

Stripa Mineral AB
Efter gruvdriftens nedläggning tog den dåvarande driftchefen för verksamheten ovan jord, över den största delen av anläggningen. Med fem anställda fortsatte driften i främst anrikningsverket. Verksamheten gick främst ut på tillverkning av trädgårdskalk och färgpigment, samt att separera användbart material ur slagg. Till detta användes utrustningen i anrikningsverket, som var mycket ändamålsenlig för verksamheten. I över 20 år har arbetet pågått i anläggningen. För ungefär två år sedan upphörde till största delen verksamheten och maskinerna har fått stå tysta.

Framtiden

När nu verksamheten i anrikningsverket har avvecklats, är risken nu stor att den helt unika gruvmiljön kan komma att försämras och i värsta fall förstöras avsevärt. Den nuvarande ägaren är klart positiv till någon form av bevarande. Detta hänger dock på att andra aktörer kan gå in och ta hand om driften av anläggningen. Några sådana aktörer är:

- Föreningen Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner

- Riksantikvarieämbetet

- Lindesbergs museum

- Länsstyrelsen i Örebro län

Dessutom finns ett visst intresse hos ett mineralutvinningsföretag i trakten att få hyra in sig i anrikningsverket och kampanjvis köra sitt material i maskinerna. Förhoppningsvis kan utvecklingen i framtiden leda till ett bevarande av en av de få helt kompletta gruvmiljöer från första halvan av 1900-talet som finns kvar i landet.


Forskningen på 1970- och 80-talet
Den forskning som bedrevs i gruvan, skedde på nivåerna på 360 - 410 m avvägning. Verksamheten ägde rum i det stora granitmassiv som ligger norr om malmkroppen. Huvudinriktningen låg på forskning kring slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Vidare utförde Vattenfall under åren 1986 till 1987 försök i leptitområdet på 360 m nivå kring lagring av gas under högt tryck i oinklädda bergrum. Forskningen gick annars ut på följande olika projekt:

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB)
Mellan 1977 och 1980 genomfördes ett svensk-amerikanskt projekt som gick ut på värmeförsök med simulerade avfallsbehållare, utvärdering av sprickhydrologi och geofysiska mätningar. Man vann mycket information kring bergets reaktioner på värme och om grundvattenströmning i sprickor i kristallint berg.

Stripaprojektet
Det svensk-amerikanska projektet väckte internationellt intresse och som en följd av detta startades det internationella Stripaprojektet 1980. Forskningsarbetet utfördes som ett självständigt projekt inom OECD Nuclear Energy Agency (NEA). Deltagande länder var Finland, Frankrike, Japan, Kanada, Storbritannien, Spanien, Schweiz, Sverige och USA. Forskningen berörde detektering och kartläggning av sprickzoner, grundvattenförhållanden och nuklidmigration samt undersökning av bentonitlera för återfyllning och tätning. Projektet pågick till 1985.

Fas tre
En tredje fas i forskningen började 1986 och fortsatte till 1991. I denna del deltog samtliga ovan nämnda länder utom Frankrike och Spanien. Huvudinriktningen i denna fas var på hydrogeologi, kemisk transport, ingenjörsbarriärer och geofysik.

Källor: Tidskriften "Tidevarv" nr 3-2003, RAÄ; Stripa Mine Service AB:s hemsida (nu ej kvar på internet).

Åter till början